Dla Kogo nasza oferta?

Zapraszamy do współpracy w szczególności pośredników finansowych, kredytowych, ubezpieczeniowych oraz wszystkie inne osoby mające dostęp do osób zainteresowanych zwrotem prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 

Co oferujemy?

1. Jasne i przejrzyste zasady współpracy;

2. Atrakcyjny system prowizyjny;

3. Wsparcie marketingowe i merytoryczne;

4. Możliwość budowania własnej struktury poleceń (kilkustopniowy system prowizyjny);

Jakie są zadania Partnera?

Zadaniem Partnera jest pozyskanie klienta zainteresowanego cesją wierzytelności wobec banku wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu. Chodzi w szczególności o zwrot prowizji bankowej.
 

Komu należy się zwrot?

Podstawą roszczenia jest art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym: “w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Powyższe oznacza, że konsumentowi w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego przysługuje roszczenie do obniżenia wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie: od ich charakteru, od tego kiedy te koszty zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. W takim wypadku redukcja owych kosztów ma charakter proporcjonalny i odnosi się do okresu od dnia spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. 

Dla przykładu:

Jeżeli konsument wziął pożyczkę/kredyt na 10 lat, gdzie instytucja pożyczkowa pobrała z kwotę 5000 zł tytułem prowizji, a kredytobiorca spłacił kredyt np. po 5 latach, czyli przed upływem terminu spłaty, to przysługuje mu wobec banku roszczenie o zwrot kwoty 2500 zł.

Jak współpracujemy?

0
Kontakt Partnera z klientem
0
Analiza dokumentów

Partner nawiązuje kontakt z klientem. Uzyskuje przy tym od niego dokumenty w postaci umowy kredytu oraz potwierdzenie jego spłaty, skan umowy konsolidacyjnej, ewentualnie raport z BIK

Partner przesyła na nasz adres mailowy dokumenty pozyskane od klienta do analizy przez naszych prawników. Partner w ciągu maksymalnie 48 godzin obejmujących dni robocze dostanie informację zwrotną dot. wysokości roszczenia oraz kwoty jaką jesteśmy w stanie zaoferować klientowi za odkup roszczenia. 

0
Zakup wierzytelności
0
Przelew prowizji

Rola Partnera sprowadza się do negocjacji z klientem kwoty odkupu od niego roszczeń wobec banku. Im atrakcyjniejsza cena, tym wyższa prowizja Partnera. W przypadku uzgodnienia z klientem kwoty transakcji nasi prawnicy przygotują umowę cesji wierzytelności i inne potrzebne dokumenty do zawarcia umowy. Umowę zawieramy na dwa sposoby, w formie pisemnej za pomocą korespondencji wysyłanej bezpośrednio przez nas, albo też jeżeli zależy Ci na bezpośrednim kontakcie z Klientem, to zawrzesz umowę cesji wierzytelności w naszym imieniu na podstawie udzielonego przez nas pełnomocnictwa. 

Po otrzymaniu dokumentów, w ciągu 48 godzin przelewamy pieniądze zarówno klientowi jak i naszym Partnerom. Nie ma minimalnych kwot wypłaty prowizji. Na Twoje życzenie jesteś informowany co dzieje się w sprawie Twojego klienta, kiedy przesłaliśmy do niego dokumenty dot. cesji wierzytelności oraz kiedy otrzymaliśmy je podpisane z powrotem. 

Pozyskuj innych Partnerów!

Jesteśmy otwarci na wszelkie Twoje pomysły dot. pozyskiwania innych Partnerów. Nawiązując współpracę z innymi, możesz zbudować swoją siatkę poleconych Partnerów i otrzymywać % od ich prowizji. Nasz program partnerski zakłada stworzenie kilkustopniowej struktury poleconych, dzięki temu możesz uzyskiwać pasywny dochód z działalności poleconych partnerów. Również w stosunku do działalności poleconych osób oferujemy Ci pełną transparentność ich działań i zobowiązujemy się informować Cie o każdym kliencie pozyskanym przez poleconego przez Ciebie partnera. Część prowizji pozyskanych przez Ciebie Partnerów przelewamy na Twoje konto w takim samym terminie jak Partnerowi, który bezpośrednio pozyskał klienta.

Skontaktuj się z nami!

Aby dowiedzieć się więcej na temat współpracy w ramach programu partnerskiego wypełnij poniższy formularz kontaktowy lub zadzwoń!